Skip to content

停产产品

你有一个过时的AMETEK产品?查找替换这里。

下表显示了当前替换型号为老一代的产品。

过时产品        建议更换
IPI Mk. II   XP2i 
ASC301 & ASC321    ASC400 
ATC Series    RTC Series 
    PTC Series